Preloader

Hyzmatlarymyz

Pikirler döretmek

Siziň işiňizi ýeňilleşdirmek üçin dürli pikirleri we ideýalary teklip edip bileris.

Çözgütleri döretmek

Siziň ideýalaryňyzy durmuşa geçirip, işiňizi ýeňilleşdirjek programma üpjünçiliklerini döredip bileris.

Maslahat bermek

Programma üpjünçiliklerini döretmek, maglumatlar binýadyny döretmek üçin dürli maslahatlary berip bileris.

Işlerimiz

2013-nji ýyldan bäri hereket edýän toparymyz dürli programma üpjünçiliklerini döretdi. Olardan käbirlerini aşakda görkezdik.

Interaktiw syýahat

Türkmenistanda syýahatçylyk bilen baglanyşykly

Kiosk maglumatlar tagtasy

Kitaphanalar üçin

E-Kitaphana

Elektron kitaphana we dolandyryş programmasy

Towusgan (Mobil oýun)

Bowenjik köp miwe iýesi gelýär.

Dükanlar üçin çözgütler

Kommersiýa

Maglumat toplumlary

Aýdymlar, klipler we şm..

TMKampus - sanly bilim portaly

elektron okuw ulgamy

-Ýene bir programma - :)

Programma üpjünçilikleri

Habarlaşmak

Biz bilen habarlaşmak üçin jaň edip ýa-da aşakdaky formy doldyryp ugradyp bilersiňiz!

Biziň salgymyz:

10-ýyl abadançylyk, 143.

Aşgabat, Türkmenistan.

(+993) 65 805525

Salam!